สินค้า(Rice)

ข้าวขาว100% และ หัก 5%-25%(White rice 100% and broken5%-25%)

ข้าวนึ่ง100% (Parboiled rice 100%)

ข้าวหอมปทุม (Pathum Rice)

Scroll to Top